Algemene Voorwaarden
Snelweg Sprookjes Volkswagen App.

Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt van de mobiele applicatie (“App”) van Pon’s Automobielhandel B.V., B.U. Volkswagen  ("Volkswagen").

1. Toepasselijkheid

 • 1.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op de App.
 • 1.2. De Voorwaarden zijn daarnaast van toepassing op alle informatie, gegevens, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten of andere content die worden aangeleverd, gelezen of anderszins verspreid ten behoeve van en in de App.
 • 1.3. Door het gebruik van de App (waaronder mede wordt verstaan het downloaden en de installatie daarvan) aanvaardt de gebruiker van de App deze Voorwaarden.
 • 1.4. Alvorens de App kan worden gebruikt dient de gebruiker separaat inhoudelijk kennis te nemen van het Privacy Statement en deze vervolgens te accepteren.
 • 1.5. Het Privacy Statement en de Voorwaarden zijn tevens te raadplegen, downloaden, opslaan en printen op www.volkswagen.nl/snelwegsprookjes/privacy-statement.
 • 1.6. Daar waar de App gebruikmaakt van diensten van derde(n), zijn tevens de algemene voorwaarden, het privacy- en/of cookiebeleid van de betreffende derde(n) van toepassing. Volkswagen is niet verantwoordelijk voor de diensten, de algemene voorwaarden en het privacy- en cookie beleid van derde(n). Bij tegenstrijdigheid tussen de Voorwaarden en het Privacy Statement enerzijds en de algemene voorwaarden, het privacy- en/of cookiebeleid van de betreffende derde(n) anderzijds, prevaleren deze Voorwaarden en het Privacy Statement van Volkswagen.
 • 1.7. Indien via de App eventueel beschikbare aanvullende diensten worden afgenomen en/of indien wordt deelgenomen aan eventueel aangeboden (promotionele) acties, kunnen aanvullende voorwaarden van Volkswagen van toepassing zijn. Indien en voor zover die aanvullende voorwaarden in strijd zijn met de Voorwaarden, prevaleren deze aanvullende voorwaarden.
 • 1.8. Volkswagen kan deze Voorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving aanpassen. Indien de gebruiker na aanpassing van deze Voorwaarden zijn gebruik van de App voortzet, wordt hij geacht de gewijzigde voorwaarden te hebben aanvaard. In het instellingenscherm van de App heeft de gebruiker steeds de mogelijkheid om de laatste versie van de Voorwaarden te raadplegen.


2. Diensten

 • 2.1. De in de app aangeboden diensten zijn:
  - Het luisteren naar luisterverhalen
  - De app kan aangesloten worden op het audiosysteem van de auto
  Deze diensten kunnen door Volkswagen (eenzijdig) worden gewijzigd. De diensten worden aan de gebruiker beschikbaar gesteld middels de App -beschikbaar voor Android and iPhone toestellen. De App maakt gebruik van de GPS functie van de smartphone.
 • 2.2. De Gebruiker kan het gebruik van de App op ieder gewenst moment beëindigen, door de App van haar mobiele apparaat te verwijderen of te de-installeren.

 • 2.3. De app maakt alleen gebruik van de GPS functie van de smartphone. De locatie van de gebruikers wordt tijdelijk gebruikt voor het afspelen van de sprookjes – de locatie gegevens worden niet opgeslagen door Volkswagen of andere partijen.

3. Dataverbinding

 • 3.1. Het functioneren en de prestaties (snelheid) van de mobiele dataverbinding is afhankelijk van factoren waar Volkswagen geen invloed op heeft. Hiertoe behoren in het bijzonder storing, vermindering en/of onderbreking van de mobiele ontvangst. Volkswagen is hiervoor niet aansprakelijk.
 • 3.2. Om van de App gebruik te kunnen maken, dient de gebruiker zelf op eigen kosten zorg te dragen voor het daarvoor noodzakelijke mobiele apparaat met (internet)verbinding.

4. Gebruik van de diensten, verantwoordelijkheid van de gebruiker

 • 4.1. De App wordt door de gebruiker enkel gebruikt voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en is uitsluitend bedoeld voor amusement, informatieve en andere soortgelijke doeleinden.
 • 4.2. Het gebruik van de App is voor eigen rekening en risico van de gebruiker.
 • 4.3. Volkswagen verleent aan de gebruiker een niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en niet-overdraagbare licentie voor het gebruik van de App.
 • 4.4. De gebruiker mag de App niet aan derden ter beschikking stellen, verkopen, verhuren, decompileren, onderwerpen aan reverse engineering of aanpassen zonder voorafgaande toestemming van Volkswagen. Evenmin mag de gebruiker technische voorzieningen die bedoeld zijn om de App te beschermen (laten) verwijderen of (laten) omzeilen.
 • 4.5. Volkswagen heeft te allen tijde het recht om de App aan te passen, gegevens te wijzigen of verwijderen, het gebruik van de App te beperken of de gebruiker de toegang tot de App geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of blijvend te ontzeggen.
 • 4.6. Volkswagen kan een upgrade voor de App beschikbaar stellen. De upgrade kwalificeert alsdan als App in de zin van de Voorwaarden.
 • 4.7. Volkswagen is niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit het gebruik van de App.
 • 4.8. De gebruiker vrijwaart Volkswagen voor alle mogelijke aanspraken van derden als gevolg van het gebruik van de App. De gebruiker zal Volkswagen alle schade en kosten (waaronder maar niet beperkt tot (buiten)gerechtelijke kosten) vergoeden die Volkswagen als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt.

5. Verantwoordelijkheid van Volkswagen

 • 5.1. Alle intellectuele eigendomsrechten en/of vergelijkbare rechten op de (inhoud van de) App, waaronder de onderliggende software, afbeeldingen, video- en geluidsfragmenten, berusten uitsluitend en exclusief bij Volkswagen, dan wel bij haar licentiegevers, dan wel bij de beheerder van de App.
 • 5.2. De App is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Volkswagen kan echter niet garanderen dat de App altijd zonder onderbreking, fouten of gebreken beschikbaar zal zijn of zal werken en dat de verschafte informatie volledig, juist of up-to-date is. Volkswagen spant zich in voor een goed functionerende App en om eventuele problemen zo spoedig mogelijk op te lossen.
 • 5.3. Volkswagen kan de App (onaangekondigd) tijdelijk of permanent buiten gebruik stellen voor gebruiker(s), zonder dat de gebruiker(s) daar enige rechten aan kan (kunnen) ontlenen.

6.  Bevoegde rechtbank en toepasbaar recht

 • 6.1. Alle aanspraken voortvloeiende uit en verband houdende met de App zijn in eerste instantie onderworpen aan het oordeel van de rechtbank Midden- Nederland, locatie Utrecht.
 • 6.2. Voor alle geschillen voortvloeiende uit en verband houdende met de App geldt uitsluitend het Nederlands recht.

7. Slotbepalingen

 • 7.1. Indien enkele van de voorgaande voorwaarden ongeldig zijn of worden, dan tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. In plaats van de ongeldige voorwaarden moeten regelingen van kracht worden die het economische doel van de voorwaarden bij een evenredige behartiging van de belangen van beide partijen het meest benaderen.

 

Voor vragen over de App of de Voorwaarden kan een mail gestuurd worden naar de klantenservice van Volkswagen: info@Volkswagen.nl