Privacy Statement Snelweg Sprookjes App Volkswagen.

Volkswagen vindt de bescherming van persoonsgegevens van essentieel belang. Wij verwerken jouw gegevens dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Bekijk hieronder hoe wij met jouw privacy omgaan.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens?
In dit privacy statement beschrijft Pon’s Automobielhandel B.V. (hierna: “Volkswagen” of “wij”), in Nederland exclusief vertegenwoordiger van Volkswagen AG, hoe zij als verwerkingsverantwoordelijke met jouw persoonsgegevens omgaat die via de Snelweg Sprookjes App (“App”) worden verwerkt. Wij zijn verbonden aan Pon Holdings B.V. ("Pon") en maken onderdeel uit van de Pon groep

2. Wat is een persoonsgegeven?
Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is een persoonsgegeven. Of bepaalde informatie als een persoonsgegeven moet worden gekwalificeerd hangt er mede vanaf of Volkswagen beschikt over wettige middelen waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat zij deze inzet om een betrokkene te identificeren.


3. Persoonsgegevens die wij verwerken
Wij verwerken persoonsgegevens over jou omdat je gegevens beschikbaar stelt bij het aangaan van een overeenkomst voor de App, maar ook wanneer je gebruik maakt van de App en ons daarmee gegevens verstrekt. 

Gegevens over jouw gebruik van de App
Als je gebruik maakt van de App of anderszins contact hebt met Volkswagen, verwerken wij in het kader van onze dienstverlening – afhankelijk van het precieze gebruik dat jij ervan maakt – de volgende gegevens die als persoonsgegevens (kunnen) worden gezien:

 • Locatiegegevens: actuele locatie van het apparaat;
 • Start- en stoptijdstip van een sprookje.


4. Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen
De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

1. toestemming;
2. uitvoering van een overeenkomst met jou;
3. wettelijke verplichting;
4. gerechtvaardigd belang van Volkswagen of een derde.

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, reclame, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, (markt)onderzoek naar en analyse van eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken en intern beheer.

5. Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens
Volkswagen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 4 van dit privacy statement:

 • om de App aan te kunnen aanbieden [grondslag: 2];
 • om trends te ontdekken en (al dan niet op basis daarvan) nieuwe producten te ontwikkelen (product development) [grondslag: 4]
 • om het gebruik van de App (soorten gebruikers, klikgedrag, etc.) en de functionaliteiten te analyseren [grondslag: 4].


6. Delen met derden
In aanvulling op het voorgaande, deelt Volkswagen jouw persoonsgegevens met derden in onder andere de volgende gevallen en met bijbehorende redenen. Het cijfer achter ieder doel correspondeert met de grondslag genoemd in artikel 4 van dit privacy statement:

 • jouw actuele locatie wordt verstrekt aan OpenWeather Ltd. Met de gegevens die OpenWeather ons op basis van jouw locatie verstrekt, kunnen wij het sprookje aanpassen aan de weerconditie [grondslag: 2].

 

Conform de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving is deze partij zelfstandig verantwoordelijk voor wat zij met jouw gegevens doet. Eventuele vragen en verzoeken met betrekking tot de verwerking van jouw gegevens door deze partij dien je daarom rechtstreeks aan hen te richten (https://openweathermap.org/privacy-policy).

Volkswagen zal derden geen toegang geven tot bovengenoemde persoonsgegevens of deze persoonsgegevens aan hen verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is:

 • in het kader van onderhouds- en supportwerkzaamheden;
 • in het kader van een transactie, bijvoorbeeld wanneer Volkswagen besluit om haar bedrijf of een deel daarvan te verkopen of over te dragen. Volkswagen kan informatie die is verzameld en opgeslagen, inclusief persoonlijke informatie, overdragen aan de partij of partijen die betrokken zijn bij de transactie, als onderdeel van die transactie; en/of
 • in verband met een wettelijk voorschrift of een bevel van een bevoegde autoriteit.

 

Indien deze derden conform toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving worden aangemerkt als verwerker, zal Volkswagen schriftelijke afspraken maken met deze derden. Door Volkswagen ingeschakelde verwerkers handelen op instructie en onder verantwoordelijkheid van Volkswagen.

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt. Als persoonsgegevens naar een ontvanger in een land worden verstuurd dat geen passend beschermingsniveau biedt, zal Volkswagen ervoor zorgen dat de wettelijk vereiste waarborgen worden getroffen, zoals het sluiten van een EU-modelcontract of het eisen van Privacy Shield-certificering van de ontvanger. Indien je nadere informatie wenst te ontvangen over de doorgifte van jouw persoonsgegevens naar landen buiten de EER, kun je contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van Pon (zie artikel 10 van dit privacy statement).

7. Hoe lang wij gegevens bewaren
Wij bewaren jouw locatiegegevens niet. Je actuele locatie wordt geregeld in de App geanalyseerd waarbij de vorige locatie wordt overschreven. Het analyseren van locatiegegevens geschiedt enkel wanneer de App wordt gebruikt.

8. Jouw rechten, waaronder het recht om bezwaar te maken
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van jou hebben vastgelegd en aan wie wij jouw persoonsgegevens hebben verstrekt. Hiervoor kun je contact met ons opnemen via de klantenservice. Volkswagen zal zich inspannen om te reageren binnen de wettelijke termijn. Buitensporige verzoeken kunnen wij buiten behandeling laten.

Naast het recht op inzage heb je met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens de volgende wettelijke rechten:

 • het recht om jouw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
 • het recht om jouw persoonsgegevens te (laten) rectificeren/corrigeren;
 • het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens;
 • het recht op beperking van betreffende verwerking(en);
 • het recht op dataportabiliteit;
 • het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
 • het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Volkswagen of een derde (afhankelijk van jouw persoonlijke omstandigheden).

Je kunt jouw rechten slechts uitoefenen voor zover de wet je deze rechten toekent. Om er zeker van te zijn dat een verzoek door jou zelf is gedaan, kunnen wij vragen om een kopie van jouw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Dit vragen wij alleen als we dit noodzakelijk achten om jou te kunnen identificeren en verzoeken wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone; de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. De kopie van jouw identiteitsbewijs vernietigen wij direct nadat wij jou hebben geïdentificeerd.


9. Beveiliging
Volkswagen heeft passende technische (via onder andere veilige servers, firewalls en het elektronisch beveiligen en versleutelen van de gegevensverbinding en bijbehorende verwerkingen) en organisatorische beveiligingsmaatregelen getroffen die ervoor zorgen dat jouw persoonsgegevens worden beschermd tegen onrechtmatige of onbevoegde verwerking en verlies, vernietiging, beschadiging, wijziging of openbaarmaking en dat de overbrenging van jouw persoonsgegevens van het voertuig en de App naar de servers op een veilige manier geschiedt.

10. Contact
De klantenservice van Volkswagen wordt uitgevoerd door Pon's Automobielhandel B.V., de importeur van Volkswagen in Nederland. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement kun je contact opnemen met:Pon’s Automobielhandel B.V.

T.a.v: Volkswagen Klantenservice

Antwoordnummer 6
3800 VB Amersfoort

Tel. 088 - 0330109
www.volkswagen.nl/contact 

Onze Functionaris voor Gegevensbescherming is bereikbaar per e-mail via [email protected] en per post via bovenstaand adres (t.a.v. 'Privacy Officer').

11. Wijzigingen van dit privacy statement
De manier waarop wij persoonsgegevens verwerken en de samenstelling of hoeveelheid van gegevens die wij verwerken, kan wijzigen. Daarom behouden wij ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Je zult indien noodzakelijk op de hoogte worden gebracht van een wijziging.

Voor zover wijzigingen in het privacy statement leiden tot wezenlijke wijzigingen met betrekking tot de door Volkswagen te verschaffen prestaties onder de gebruikersovereenkomst voor gebruik van de App, wordt jou daarbij eerst de mogelijkheid gegeven de gebruikersovereenkomst te beëindigen. Zie voor meer informatie hierover ook de gebruiksvoorwaarden

Dit statement is voor het laatst herzien op 8 januari 2019.